Petra Huber

Kun-Tai-Ko Kinder

  • 1. Kyu Kun-Tai-Ko
  • 4. Kyu Kickboxen
  • 5. Kyu Sochin ryu Kobudo
  • Kun-Tai-Ko Kinder Trainerin